Major Tribes in India - Arranged State-wise

Andhra Pradesh

Andh, Sadhu Andh, Bhagata, Bhil, Chenchus (Chenchawar), Gadabas, Gond, Goundu, Jatapus, Kammara, Kattunayakan, Kolawar, Kolam, Konda, Manna Dhora, Pardhan, Rona, Savaras, Dabba Yerukula, Nakkala, Dhulia, Thoti, Sugalis, Banjara, Kondareddis, Koya, Mukha Dhora, Valmiki , Yenadis, Sugalis, Lambadis

Arunachal Pradesh

Apatanis, Abor, Dafla, Galong, Momba, Sherdukpen, Singpho, Nyishi, Mishmi, Idu, Taroan, Tagin, Adi, Monpa, Wancho

Assam

Chakma, Chutiya, Dimasa, Hajong, Garos, Khasis, Gangte, Karbi, Boro, Borokachari, Kachari, Sonwal, Miri, Rabha, Garo

Bihar

Asur, Baiga, Birhor, Birjia, Chero, Gond, Parhaiya, Santhals, Savar, Kharwar, Banjara, Oraon, Santal, Tharu

Chhattisgarh

Agariya, Bhaina, Bhattra, Biar, Khond, Mawasi, Nagasia, Gond, Binjhwar, Halba, Halbi, Kawar, Sawar

Goa

Dhodia, Dubia, Naikda, Siddi,Varli, Gawda

Gujarat

Barda, Bamcha, Bhil, Charan, Dhodia, Gamta, Paradhi, Patelia, Dhanka, Dubla, Talavia, Halpati, Kokna, Naikda, Patelia, Rathawa, Siddi

Himachal Pradesh

Gaddis, Gujjars, Khas, Lamba, Lahaulas, Pangwala, Swangla, Beta, Beda Bhot, Bodh

Jammu and Kashmir

Bakarwal, Balti, Beda, Gaddi, Garra, Mon, Purigpa, Sippi, Changpa, Gujjar

Jharkhand

Birhors, Bhumij, Gonds, Kharia, Mundas, Santhals, Savar, Bedia, Ho, Kharwar, Lohra, Mahli, Parhaiya, Santal, Kol, Banjara

Karnataka

Adiyan, Barda, Gond, Bhil, Iruliga, Koraga, Patelia, Yerava, Hasalaru, Koli Dhor, Marati , Meda, Naikda, Soligaru

Kerala

Adiyan, Arandan, Eravallan, Kurumbas, Malai arayan, Moplahs, Uralis, Irular, Kanikaran, Kattunayakan, Kurichchan, Muthuvan

Jharkhand

Birhors, Bhumij, Gonds, Kharia, Mundas, Santhals, Savar, Bedia, Ho, Kharwar, Lohra, Mahli, Parhaiya, Santal, Kol, Banjara

Karnataka

Adiyan, Barda, Gond, Bhil, Iruliga, Koraga, Patelia, Yerava, Hasalaru, Koli Dhor, Marati , Meda, Naikda, Soligaru

Kerala

Adiyan, Arandan, Eravallan, Kurumbas, Malai arayan, Moplahs, Uralis, Irular, Kanikaran, Kattunayakan, Kurichchan, Muthuvan

Madhya Pradesh

Baigas, Bhils, Bharia, Birhors, Gonds, Katkari, kharia, Khond, Kol, Murias, Korku, Mawasi, Pardhan, Sahariya

Maharashtra

Bhaina, Bhunjia, Dhodia, Katkari, Khond, Rathawa, Warlis, Dhanka, Halba, Kathodi, Kokna, Koli Mahadev, Pardhi, Thakur

Manipur

Naga, Kuki, Meitei, Aimol, Angami, Chiru, Maram, Monsang, Paite, Purum, Thadou, Anal, Mao, Tangkhul, Thadou, Poumai Naga

Meghalaya

Chakma, Garos, Hajong, Jaintias Khasis, Lakher, Pawai, Raba, Mikir

Mizoram

Chakma, Dimasa, Khasi, Kuki, Lakher, Pawi, Raba, Synteng, Lushai

Nagaland

Angami, Garo, Kachari, Kuki, Mikir, Nagas, Sema, Ao, Chakhesang, Konyak, Lotha, Phom, Rengma, Sangtam

Odisha

Gadaba, Ghara, Kharia, Khond, Matya, Oraons, Rajuar, Santhals, Bathudi, Bathuri, Bhottada, Bhumij, Gond, Juang, Kisan, Kolha, Kora, Khayara, Koya, Munda, Paroja, Saora, Shabar, Lodha

Rajasthan

Bhils, Damaria, Dhanka, Meenas(Minas), Patelia, Sahariya, Naikda, Nayaka, Kathodi

Sikkim

Bhutia, Khas, Lepchas, Limboo, Tamang

Tamil Nadu

Adiyan, Aranadan, Eravallan, Irular, Kadar, Kanikar, Kotas, Todas, Kurumans, Malayali

Telangana

Chenchus

Tripura

Bhil, Bhutia, Chaimal, Chakma, Halam, Khasia, Lushai, Mizel, Namte, Mag, Munda, Riang

Uttarakhand

Bhotias, Buksa, Jannsari, Khas, Raji, Tharu

Uttar Pradesh

Bhotia, Buksa, Jaunsari, Kol, Raji, Tharu, Gond, Kharwar, Saharya , Parahiya, Baiga, Agariya, Chero

West Bengal

Asur, Khond, Hajong, Ho, Parhaiya, Rabha, Santhals, Savar, Bhumij, Bhutia, Chik Baraik, Kisan, Kora, Lodha, Kheria, Khariam, Mahali, Mal Pahariya, Oraon

Points to remember

The total population of Scheduled Tribes is 10.43 crore as per the Census 2011 which accounts for 8.6% of the total population of the country. The share of the Scheduled Tribe population in urban areas is a meagre 2.8%.

  • Madhya Pradesh, Maharastra, Orissa, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, West Bengal, and Karnataka are the State having a larger number of Scheduled Tribes These states account for 83.2% of the total Scheduled Tribe population of the country. Assam, Meghalaya, Nagaland, Jammu & Kashmir, Tripura, Mizoram, Bihar, Manipur, Arunachal Pradesh, and Tamil Nadu, accounting for another 15.3% of the total Scheduled Tribe population. The share of the remaining states / Uts is negligible.
  • The Scheduled Tribes in India form the largest proportion of the total population in Lakshadweep and Mizoram followed by Nagaland and Meghalaya.
  • Madhya Pradesh has the largest number of scheduled Tribes followed by Orissa.
  • Bastar district of Chattisgarh consists of the largest number of Scheduled Tribes.
  • There are no Scheduled Tribes in Punjab, Delhi, Chandigarh, Pondicherry, Haryana.
  • In Lok Sabha, there is a reservation of seats for Scheduled Tribes. Here also census figures are taken into account. Allocation of seats for Scheduled Tribes in the Lok Sabha are made on the basis of the proportion of Scheduled Tribes in the State concerned to that of the total population, vide provision contained in Article 330 of the Constitution of India read with Section 3 of the R. P. Act, 1950.
  • For Scheduled Tribes, 47 seats are reserved in Lok Sabha. The 1st schedule to R. P. Act, 1950  as amended vide Representation of People (Amendment) Act, 2008 gives the Statewise break up